Regler för renovering och ombyggnation i Brf Måttbandet

Föreningen skiljer på renoveringar och ombyggnationer.

 1. Med renovering avses en upprustning av lägenhets ytskikt, utrustning, ändringar av tappvattenledningar eller ventilation, etc, utan att planlösningen påverkas.
 2. Med ombyggnation avses en förändring av lägenhetens planlösning samt ombyggnad av badrum.

För ombyggnationer där badrum eller kök flyttas eller där ingrepp sker i bärande konstruktion krävs alltid en ansökan som styrelsen godkänt innan arbetet startar.

Blankett för ombyggnadsansökan återfinns nedan och ska åtföljas av ritningar som visar lägenheten före och efter planerad ombyggnad, beskrivande text och övrig dokumentation för att möjliggöra styrelsens granskning. Beräknad tid från insänt komplett ärende till beslut är normalt ca en månad.

Blanketten  ska sändas till:

Brf Måttbandet c/o Borg & Merio Fastighetsförvaltning AB, Malmgårdsvägen 16, 116 38 Stockholm

Generella regler:

 • Allt arbete ska utföras fackmannamässigt. Notera att skador som uppkommer till följd av felaktigt utfört arbete belastar bostadsrättsinnehavaren.
 • För såväl renoveringar som ombyggnationer som innefattar störande arbete gäller att grannar i egen och intilliggande trappuppgång alltid ska informeras i god tid innan arbetet startar.
 • Arbete som är störande får endast utföras vardagar 08.00-18.00 och lördagar 10.00-16.00.
 • Arbete med bilning, rivning och mer omfattande borrning får endast ske vardagar 09.00-16.00. 
 • Vid bilning i golv krävs stämpning (att man stagar upp golvet) hos grannen under. 
 • Inglasning av balkong får ske efter tillstånd från föreningen och enligt bygglov från kommunen.  Medlemmen står för sin del av kostnaden för bygglovet. Notera att det gemensamma bygglovet löper ut under 2024. Sista dag att utnyttja detta bygglov är 30-04-2024. För mer information kontakta förvaltaren Borg & Merio.
 • Vid renovering av balkonger ska den ursprungliga strukturen och kulören på träpanel och puts användas. Endast löst golv får läggas och det är inte tillåtet att göra hål i betongplattan, varken i golv eller tak. 

Avfall och städning:

 • Byggmaterial och avfall får inte förvaras i trapphuset, utanför eller i anslutning till entréer eller på gården.  
 • Byggavfall och färg får ej slängas i grovsoprummen.  
 • Trapphusen ska städas dagligen vid nedsmutsning.
  Ventilationsutsug ska täckas så att inte byggdamm kan sugas in i ventilationskanaler.

Kök:

 • Endast spiskåpa utan fläkt får anslutas till befintligt utsug.
 • Kolfilterfläkt får installeras förutsatt att den inte ansluts till utsuget.
  Vid installation av kolfilterfläkt skall det också installeras ett frånluftsdon (kontrollventil) på den kanal som tidigare spiskåpa var ansluten till i köket.
  Detta don måste också vara synligt och får inte byggas in.
  Anledningen är att det ska finnas ett grundflöde i köket.
 •  Diskmaskin, kyl och frys ska alltid monteras på droppskydd.
 • Undvik vattenskador genom att vara proaktiv. Här kan du läsa hur: Vattenskador

Badrum:

 • Vid badrumsrenoveringar måste alltid auktoriserade hantverkare anlitas. På www.bkr.se (kakelsättare) och www.sakervatten.se (rörmokare) hittar man anslutna byggfirmor.
 • Golvbrunnen ska alltid bytas ut vid badrumsrenoveringar
 • Tappkranar, blandare och övrigt VVS material skall vara godkända för ändamålet och uppfylla de krav föreningen Säker Vatten ställer på trycktålighet vid drift och provtryckning. Vidare skall de vara av välkänt fabrikat och upptagna i RSK databasen för VVS material.

Brf Måttbandet avråder från att bygga in eller dölja rörledningarna pga den ökade risken för vattenskador som detta medför. Observera att ovanstående även omfattar vägghängda toaletter.

Anm: Om dolda rör planeras kommer kostnader för besiktningar under arbetets gång och som belastar bostadsrättsinnehavaren att tillkomma.  

Vattenavstängning:

Avstängning av vattenstammar görs av fastighetsskötaren efter att ni har meddelat om detta genom en felanmälan till Borg & Merio, telefon: 08-36 51 21 (vardagar 08-16) eller via e-post: felanmalan@borgmerio.se

Anm: Begär avstängning av vattenstammarna i god tid innan avstängning ska ske. Detta för att fastighetsskötaren ska kunna meddela övriga berörda boende. Notera att avstängning av vatten och även avstängning av el kan medföra en viss kostnad som debiteras den boende.

Avstängning av vattnet till enskilda lägenheter kan göras av de boendes entreprenörer. I varje lägenhet finns avstängningsventiler i badrummen. 

Regler vid ombyggnationer

Samtliga ombyggnationer där lägenhetsytan påverkas, yta utanför lägenheten påverkas eller innebär exteriör förändring, kräver beslut på en föreningsstämma.

Anm.1      En oberoende besiktningspersons utlåtande kan krävas före och efter utförd ombyggnad. Detta beslutas efter inkommen ansökan om ombyggnation. Besiktningsmannen utses av BRF Måttbandets styrelse och betalas av medlemmen.

Anm. 2.    Om tillståndspliktigt arbete påbörjas utan tillstånd kan bostadrättsinnehavaren åläggas att återställa lägenheten.

Här finns reglerna samt blankett för ansökan om ombyggnad att skriva ut. Blanketten ska sändas till:

Brf Måttbandet c/o Borg & Merio Fastighetsförvaltning AB, Malmgårdsvägen 16, 116 38 Stockholm

Regler-ombyggnad-och-renovering

Ansökningsblankett för ombyggnad och renovering

Hyreslägenheter

För reparationer och underhåll av hyreslägenheter svarar fastighetsägaren Brf Måttbandet. Föreningen följer praxis gällande renoveringsintervaller.

Önskar du själv göra förbättringar eller förändringar i din hyreslägenhet, är detta något som föreningen uppmuntrar. Ta i sådana fall kontakt med föreningens förvaltare, E-post: felanmalan@borgmerio.se för mer information.